Boran Select, de nr.1 waar kwaliteit, diervriendelijkheid, prijs en gezond voorop staan.

Voorwaarden

1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 “webshop": Boran Select gevestigd aan de Vuchtstraat te Breda.

1.2 “klant": natuurlijk of rechtspersoon die producten van de webshop koopt of zich verbindt deze te kopen.

1.3 “leveringsdatum": door De webshop aangegeven datum of periode wanneer producten worden geleverd.

1.4 “producten": zaken tot koop waarvan de opdrachtgever zich tegenover de webshop verbindt.

1.5 “aankoopprijs": prijs voor producten inclusief 6% of 21% BTW, Exclusief de verzendkosten.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen aan en overeenkomsten met de webshop voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2 Het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Indien de opdrachtgever eveneens algemene voorwaarden voert, zijn deze voor ons niet bindend, voor zover deze afwijken van onze voorwaarden, behoudend schriftelijke instemming onzerzijds, met de door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden.
Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van algemene voorwaarden, zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen de webshop en opdrachtgever zijn overeengekomen.

3 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door de webshop.
Alle uitingen van de webshop op de website gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

3.2 De klant ontvangt een bevestiging van de bestelling per e-mail (bestelbevestiging).
Deze bevestiging is geen aanvaarding van het aanbod, maar slechts een informatie voor de klant, dat de bestelling bij de webshop is aangekomen.

3.3 De overeenkomst met de webshop komt tot stand op het moment dat de webshop het aanbod heeft geaccepteerd door de producten te verzenden en de verzending naar de klant via een tweede e-mail heeft bevestigd (verzendbevestiging).
De koopovereenkomst komt dus tot stand op het moment dat de webshop een verzendbevestiging voor de artikelen heeft gestuurd.

3.4 De koopovereenkomst wordt door De webshop opgeslagen zodat de koopovereenkomst afgehandeld kan worden.
Afgezien van de verstuurde verzendbevestiging is deze opgeslagen koopovereenkomst voor de klant alleen toegankelijk, indien deze een bijzondere interesse in een nieuwe overdacht kan aantonen.

3.5 De webshop kan niet worden gehouden aan aanbiedingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.

3.6 De verkoop van de aangeboden artikelen geschiedt uitsluitend aan personen met een handelingsbekwame leeftijd.

3.7 De webshop behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

4 Herroepingrecht

4.1 De opdrachtgever heeft het recht van retour binnen 14 werkdagen na levering van het product.
Als datum van binnenkomst geldt de datum van het poststempel.
Zonder opgave van reden kan de opdrachtgever een product retourneren waarbij de aankoopprijs terug word betaald.
Het product mag niet gebruikt zijn en nog verkoopbaar.
Het moet onbeschadigd en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden.

4.2 Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan de webshop heeft teruggezonden, is de koop een feit.

4.3 Het retourrecht geldt niet voor artikelen die naar wens van de klant zijn aangepast, niet voor buiten het assortiment bestelde artikelen en niet voor aangebroken verpakkingen van snacks.

4.4 Indien de opdrachtgever van het herroepingsrecht zoals vermeld in 4.1 gebruik heft gemaakt en het product, de originele verpakking en de bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade aan de webshop worden aangeboden, dan draagt de webshop zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de opdrachtgever aan de webshop betaalde aankoopprijs inclusief verzendkosten.

4.5 Indien u een gedeelte van een bestelling wenst te houden worden initiële verzendkosten niet terugbetaald.

4.6 De kosten van terugzending zijn voor rekening van de klant .

4.7 Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient de klant zich tot de klantenservice van de webshop. Mail: info@boranselect.nl

4.8 Indien de geleverde artikelen duidelijke materiaal- of fabrieksfouten, waartoe ook transportschades worden gerekend, vertonen dient de klant dit onmiddellijk, in ieder geval binnen de termijn van twee weken na levering, schriftelijk bij de klantenservice van de webshop aan te geven.

5 Garantie

5.1 Al hetgeen in dit artikel wordt bepaald omtrent de garantie van producten geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de klant toekent.

5.2 De garantie vervalt als er reparaties door derden zijn verricht, bij gebreken die zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik, als het artikel slecht onderhouden is of als er sprake is van nalatigheid.

5.3 Op alle producten van De webshop geldt een garantietermijn van 1 jaar, tenzij anders vermeld.

6 Prijzen

6.1 De prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn geldig.

6.2 Alle prijzen zijn in euro's en inclusief het in Nederland geldende BTW-percentage, tenzij anders vermeld.

6.3 Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

Vóór het versturen van de order wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via de website van Boran Select gecommuniceerd.

6.4 Tot € 25,00 zijn de verzendkosten van bestellingen Select 1 binnen Nederland voor bezorging 1 € 7.50.

Boven de € 25,00 nemen wij de verzendkosten bij Select 1 voor onze rekening.

Bij de overige bezorging zijn de verzendkosten variabel.

Bij gewichtsafname is er een variabele verzendkosten van toepassing ook bij Select 1.


6.5 Bij bestellingen

die niet direct via de online shop zijn gedaan, maar bijvoorbeeld via brief, telefoon of e-mail, worden onafhankelijk van het bestelbedrag 10,00 euro aan administratie/verzendkosten in rekening gebracht.

7 Levering en levertijd

7.1 Op voorraad zijnde producten worden door de webshop in beginsel binnen 1 á 2 werkdagen verstuurd.
Bij niet aanwezig zijn van één of meerdere artikel(en), zal het betaalde bedrag van het artikel binnen 30 dagen worden teruggestort op klant zijn rekening.

7.2 Indien de webshop een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief.
Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een definitieve termijn.
Afhankelijk van de leveringssituatie op de markt, behoudt de webshop zich het recht voor de levering op te schorten.
Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding ter zake.

7.3 Indien de wederpartij weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft geen belangstelling meer te hebben op de overeengekomen aflevering, blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen.

7.4 De webshop heeft te allen tijden het recht in gedeelten af te leveren.

7.5 Wanneer zonder opgaaf van redenen bij de chauffeur een correcte levering geweigerd wordt, berekenen wij 24,95 aan transportkosten voor het transport van het afleveradres naar ons terug. Dit wordt in mindering gebracht op het aankoopbedrag.

8 Betaling

8.1 De klant kan bij De webshop betalen via:

* iDEAL

iDEAL is een veilige vorm van internetbankieren waarbij de klant tijdens de bestelling naar de internetbankierssite van zijn bank wordt geleid.
In de vertrouwde omgeving van de bank kan de klant de betaling van zijn bestelling veilig afhandelen.
Nadat de klant een bevestiging van zijn bank heeft ontvangen, keert de klant terug naar Boranselect.nl en ontvangt een bestelbevestiging.

* Vooruitbetaling

Bij vooruitbetaling maakt de klant direct na het bestellen het totaalbedrag van de bestelling over.
Een bestelling wordt zeven dagen voor de klant gereserveerd. Nadat de bestelling door de webshop is ontvangen, wordt de bestelling per omgaande automatisch naar de klant verstuurd.
Het gehele proces van overboeking gaat via het Sisow veiligheidsysteem

Paypal

Een veilige vorm van betalen met een kleine opslag en toeslag voor de verwerking.

9 Cadeaubonnen en kortingcodes

9.1 Bij het inleveren van een cadeaubon, dient de klant op de specifiek geldende voorwaarden zoals het maximale bestelbedrag, de geldigheidsduur, etc. te letten.

9.2 Per bestelling kan slechts één cadeaubon of één kortingcode worden gebruikt.
Een kortingscode geldt uitsluitend voor verkoop uit de webshop.

9.3 Een verzilvering of verrekening achteraf is niet mogelijk.

9.4 Het doorverkopen van cadeaubonnen of kortingen is niet toegestaan.

10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant aan al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan de webshop verschuldigd is, heeft voldaan.
Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

11 Privacy

De webshop respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website. Lees voor meer informatie de privacyverklaring van de webshop.

12. Aansprakelijkheid

12.1 De webshop kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor materiële of immateriële schade, lichamelijke en of geestelijke letsel van jezelf of jouw hond als gevolg van het gebruik van het geleende spel.

12.2 De webshop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade veroorzaakt door het niet goed naleven van de bijgeleverde gebruiksaanwijzing/speluitleg.